Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Małe Granty

„MAŁE GRANTY”

 

Tryb pozakonkursowy „małe granty” w Gminie Jaśliska

-  Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

- Umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego Gminy Jaśliska 
poza otwartymi konkursami ofert.

-  W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi).

- Ofertę na realizację zadania przedstawia organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy.

Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu „małych grantów”:

1.      Należy złożyć ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty 
i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

2.      Oferta musi dotyczyć zadań wyszczególnionych w Programie współpracy Gminy Jaśliska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na dany rok kalendarzowy, mających charakter lokalny lub regionalny (terytorium Gminy Jaśliska, względnie regionu).

3.      Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.

4.      Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.

5.      Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł w danym roku kalendarzowym.

Przydatne informacje:

-  Zaleca się, aby oferta była wypełniona komputerowo. W przypadku ręcznego wypełniania, ofertę należy uzupełnić w sposób czytelny drukowanymi literami.

- Zaleca się złożenie oferty min. 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.

-  Nabór ofert w ramach „małych grantów” odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).

- W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

-  W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.

- Organem administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta jest Wójt Gminy Jaśliska

- Oferty należy składać do Urzędu Gminy Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171:

osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  z dopiskiem MAŁY GRANT:

pocztą na adres: Urząd Gminy Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171 z dopiskiem MAŁY GRANT

przez platformę ePUAP : 1234324/skrytka

Tryb postępowania:

I. Ocena realizacji zadania publicznego

Pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi dokonuje oceny formalnej 
i merytorycznej ofert złożonych w trybie „małych grantów” wg kart oceny (załączniki 2 i 3);

Wójt Gminy Jaśliska podejmuje decyzję co do celowości realizacji zadania, posiłkując się oceną przekazaną przez Pracownika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;

W przypadku uznania celowości w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu zamieszczone zostaje "Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (załącznik 4);

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP może zgłaszać uwagi dotyczące oferty (załącznik 5). Uwagi rozpatrywane są przez Wójta Gminy Jaśliska;

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty przez Wójta Gminy Jaśliska, podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Obowiązki organizacji po zakończeniu realizacji zadania:

Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie na druku zgodnym 
ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu 
do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku (załącznik 7).

Kontakt:

tel. 13 43 10 581
e-mail: ug@jasliska.info

Podstawa prawna trybu pozakonkursowego „Małe Granty”

-  art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.)

- Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Jaśliska  z dnia 25 stycznia 2023 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla rozpatrzenia których właściwy jest Wójt Gminy Jaśliska (pdf)

Pliki do pobrania:

wzor uproszczonej oferty - zał nr 6.docx
Format: docx, 34.55 kB
wzor sprawozdania - zał nr 7.docx
Format: docx, 31.44 kB
formularz zgłaszania uwag - zał. nr 5.docx
Format: docx, 12.25 kB
instrukcja wypełnienia sprawozdania.pdf
Format: pdf, 899.55 kB
karta oceny formalnej - zał nr 2.docx
Format: docx, 16.49 kB
karta oceny merytorycznej - zał. nr 3.docx
Format: docx, 13.84 kB
ogłoszenie o celowości - zał nr 4.docx
Format: docx, 14.45 kB
rejestr ofert - zał nr. 1.xlsx
Format: xlsx, 10.4 kB
8.23.pdf
Format: pdf, 1.1 MB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.