Logo Gminy Jaśliska
Powróć do: Dla Mieszkańca

O Gminie

 

Herb Flaga Pieczęć Gminy Jaśliska

UCHWAŁA NR XXIII/129/16 RADY GMINY JAŚLISKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci Gminy Jaśliska oraz zasad i warunków ich używania (plik pdf).

 

CHARAKTERYSTYKA GMINY JAŚLISKA

POŁOŻENIE

Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Jaśliska położona w Beskidzie Niskim, w południowo-wschodniej Polsce na stromym wzniesieniu, nad rzeką Jasiołką i jej lewobrzeżnym dopływem Bielczą. Od północnego zachodu Jaśliska graniczą z Daliową, od południowego zachodu z Lipowcem, zaś od północnego wschodu i południa z Posadą Jaśliską, której zabudowa łączy się z Jaśliskami. Jaśliska leżą w odległości 33 km od Krosna i 13 km od przejścia granicznego w Barwinku.

Gmina Jaśliska położona jest na południowo – wschodnim krańcu Polski, w południowo – wschodniej części Województwa Podkarpackiego oraz w południowej części Powiatu Krośnieńskiego, w rejonie historycznej małopolski na obszarze środkowej krainy geograficznej Beskidu Niskiego. Południowa granica gminy to granica państwa z Republiką Słowacką.

Sąsiadują z nią od wschodu gminy: Komańcza, Rymanów; od zachodu: Dukla.

Gmina obejmuje obszar o powierzchni 99 km², co stanowi 0,55 % powierzchni województwa i 10,70 % powierzchni powiatu.

SOŁECTWA

Pod względem administracyjnym gmina dzieli się na 5 sołectw:

 • Jaśliska w tym Lipowiec;
 • Posada Jaśliska;
 • Wola Niżna w tym Wola Wyżna;
 • Daliowa;
 • Szklary
 • Moszczaniec

DEMOGRAFIA

Czeremcha 1

Daliowa 274

Darów 10

Jaśliska 452

Lipowiec 5

Moszczaniec 192

Posada Jaśliska 816

Szklary 192

Wola Niżna 284

Wola Wyżna 13

Liczba mieszkańców ogółem w gminie na dzień 05.02.2018 wynosi 2239 osób

 

LASY

Zalesienie terenu Gminy wynosi 2 %, co stanowi prawie 0,6 % zasobów leśnych powiatu krośnieńskiego. Na obszarze Gminy dominują drzewostany bukowe stanowią około 4 %, jodłowe 75 %, wierzbowe 5% Najliczniej występującymi gatunkami są: buk zwyczajny jodła pospolita i sosna, oraz dąb, brzoza, jawor, klon, olcha, grab.

Na terenie gminy występują;

 • Jaśliski Park Krajobrazowych o łącznej powierzchni 14229 ha,
 • Obszar Natura 2000

DROGI

Przez teren gminy przebiegają drogi:

 • Wojewódzka nr: 887 Rymanów – Daliowa
 • Wojewódzka nr: 897 Tylawa - Komańcza
 • Powiatowa nr: 2116R Jaśliska – Czeremcha (Granica Państwa) o dł. 9 km 373 m;
 • Powiatowa nr: 2117R Wola Niżna – Wola Wyżna o dł. 4 km 949 m;
 • Pozostałe drogi to w 99 % drogi gminne.

RZEKI

Przez obszar gminy przepływa rzeka Jasiołka wraz z dopływami.

Długość rzeki: 76 km powierzchnia dorzecza: 513,2 km²

Rzeka Jasiołka bierze swój początek ze stoku wzniesienia Hanasiówki na wysokości około 800 m. n. p. m, początkowo płynie w kierunku północno- zachodnim, przepływając przez wsie Jasiel, Rudawkę Jaśliską, Wolę Wyżną i Wolę Niżną. Odtąd zwraca swój bieg, płynąc w obręb Posady Jaśliskiej. Na terenie Jaślisk wpada do niej lewobrzeżny potok Bielcza. W rejonie Daliowej koryto Jasiołki zwęża się między Ostrą Górą (687 m) a górą Piotrusiem (731 m). Od wsi Lipowica zmienia swój bieg na północy. Duklę opływa od wschodu. W rejonie wsi Swierzowej, zawraca na północny zachód, zaś na granicy wsi Moderówka przyjmuje kierunek zachodni. Płynie przez Jasło, a tuż za nim, na obszarze wsi Kaczorówki wpada do Wisłoki jako jej prawobrzeżny dopływ na wysokości 225 m n.p.m. W górnym swym biegu, jako rzeka podgórska, silnie eroduje – w dolnym zaś posiada koryto mocno meandrujące. Jasiołka w swym biegu przyjmuje liczne potoki, strugi. Prawobrzeżnymi dopływami są: Posada, Hyżny, Daliówka, natomiast lewobrzeżnymi – Bielcza, Swałdówka, Głęboki, Równe, Sołotwina, Bobrówka, Chlebianka i inne. Górny bieg Jasiołki nazywany jest przez miejscową ludność Jasiel, Jaseł, Jasełka.

Gmina Jaśliska na charakter rolniczo-turystyczny

Do podstawowych gałęzi należy rolnictwo, turystyka, usługi - prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Jaśliska i okolice okiem kamery

Kamień nad Jaśliskami

(nagrania z zasobów internetowych, po kliknięciu otworzą się w nowym oknie)