Logo Gminy Jaśliska
Powróć do: Oświata

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Jaśliska, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Jaśliska, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia – do pobrania TUTAJ

Pracodawca zawiadamia również Wójta Gminy Jaśliska o rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika - do pobrania TUTAJ

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wniosek składają Pracodawcy lub pełnomocnicy reprezentujący pracodawcę, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wzór pełnomocnictwa - do pobrania TUTAJ

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Lp.

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

1.

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8.081,00 zł

2.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 254,00 zł

 

3.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

do 10.000,00 zł

 

 

Waloryzacja dofinansowania:

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Opłaty:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin składania dokumentów:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy:

1. Wypełnić wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – do  pobrania TUTAJ

2. Do wniosku  załączyć wymagane dokumenty:

1)      Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 z późn. zm.),  albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;

2)      Kopia umowy o pracę  zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego – Art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);

3)      Kopia świadectwa pracy;

4)      Kopia świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki) – Art. 122 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz par. 12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.);

5)      Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne) –  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391);

6)      Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543) – do pobrania TUTAJ;

7)      Oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wraz z wydrukiem z systemu SUDOP potwierdzającym wysokość pomocy  wskazanej w oświadczeniu www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php) – do pobrania TUTAJ; TUTAJ

8)  Oświadczenie o braku naruszeń przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tylko w czasie stanu epidemii) – do pobrania TUTAJ.

 

Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych  dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania  podmiotu.

Wypełniony i podpisany wniosek pracodawcy wraz z wszystkimi załącznikami można dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171, pok. 12, tel. 13 43 10 581 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171.

Forma przyznania dofinansowania:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 

 

 

Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Jaśliska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. Oznacza to, że strona po złożeniu oświadczenia nie będzie mogła wnieść odwołania i skargi do sądu administracyjnego –
do pobrania TUTAJ

 

 

Podstawa prawna:

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn zm).