Logo Gminy Jaśliska

XC sesja Rady Gminy Jaśliska

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.       z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) z w o ł u j ę  na dzień 29 listopada 2023 r. /środa/ o godz. 16.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska XC sesję Rady Gminy Jaśliska.

Porządek obrad

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z LXXXVII sesji Rady Gminy Jaśliska.

4.    Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.    Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych 
i mieszkańców.

6.    Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/. 

7.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.

8.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok /druk nr 476/,

b)   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /druk nr 477/,

c)    opłaty targowej /druk nr 478/,

d)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /druk nr 479/,

e)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy 
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Jaśliska na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2024– 2028 /druk nr 480/,

f)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 /druk nr 481/,

g)   określenia zasad sprawienia pogrzebu realizowanych przez Gminę Jaśliska /druk 
nr 482/,

h)   przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026 /druk nr 483/,

i)     wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jaśliska /druk nr 484/,

j)     uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jaśliska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2024 rok” /druk nr 485/.

9.      Odpowiedzi na zapytania i wnioski. 

10.  Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.

11.    Zamknięcie sesji.

                                                                                                        

Wspólne posiedzenie Komisji                                                   

29 listopada 2023 r. /środa/ o godz. 15.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska.                                   

 

Przewodniczący     Rady Gminy Jaśliska Dariusz Adam Puchalik

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności