Logo Gminy Jaśliska

LXXVIII sesja Rady Gminy Jaśliska

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.       z 2023 r. poz. 40) z w o ł u j ę  na dzień 25 stycznia 2023 r. /środa/ o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska LXXVIII sesję Rady Gminy Jaśliska.

Porządek obrad

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Gminy Jaśliska.

4.    Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.

6.    Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych 
i mieszkańców.

7.    Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/.

8.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok /druk nr 401/,

b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2023 – 2032 /druk 
nr 402/,

c)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  Gminy Jaśliska na 2023 rok /druk nr 403/,

d)   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy 
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Jaśliska na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019 – 2023 /druk nr 404/,

e)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Jaśliska /druk nr 405/,

f)     uchylenia uchwały Rady Gminy Jaśliska /druk nr 406/.

9.        Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.

10.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski. 

11.    Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji                                                   

25 stycznia 2023 r. /środa/ o godz. 1500 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska.                                   

Przewodniczący    Rady Gminy Jaśliska                                                                                                                                      Dariusz Adam Puchalik

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności