Logo Gminy Jaśliska

KOMUNIKAT !!! KONSULTACJE PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH OBSZARU NATURA 2000

Ocena 0/5

Urząd Gminy Jaśliska informuje, że w związku z przygotowaniem przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB 180002, którego wprowadzenie niesie ze sobą poważne ograniczenia w możliwości zabudowy na terenach zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie obwieszczeniem z dnia 28 kwietnia 2023 r. zawiadomił o sporządzeniu projektów zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 i Ostoja Magurska PLH180001. Jednocześnie informując o:

 

1)               możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, pokój 66, piętro VI w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/ostoja-magurska-plh180001-beskid-niski-plb180003. 

2)               możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 . 
i Ostoja Magurska PLH180001 w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w formie ustnej do protokołu w siedzibie RDOŚ lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat@rzeszow.rdos.qov.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Dokumenty do pobrania:

- na stronie RDOŚ – link

- sama treść zarządzenia i obwieszczenia do pobrania także tutaj – link

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

 

Szanowni Mieszkańcy !

Projekt zarządzenia nie zawiera żadnych ustaleń poczynionych w dniu 2 lutego 2023r. w Urzędzie Gminy Jaśliska na spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami Gminy Jaśliska, a w tym przedstawicielami Rady Gminy Jaśliska oraz pracownikami Urzędu Gminy Jaśliska. Ustalenia ze spotkania przyjął do realizacji koordynator projektu z Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Przedsiębiorstwa Państwowego Pan Leszek Reizer. Ze spotkania sporządzono notatkę w której napisano: 

„Na spotkaniu stwierdzono co następuje: Na arkuszach map nakreślono tereny pod planowaną zabudowę (na podstawie: wydanych warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, planowanych inwestycji gminnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) wskazane przez przedstawiciela Urzędu Gminy Jaśliska wchodzące w obręb części obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB18002, dla którego jest sporządzany plan zadań ochronnych.”

Przedstawiciel Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej został zobowiązany do wyłączenia spod ochrony terenów zabudowy istniejących i terenów planowanych do zabudowy zarówno w obecnie obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jak również w projektowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, którego projekt został uzgodniony postanowieniem z dnia 6.04.2020r. o znaku sprawy WPN.610.34.2020.UJ.2 oraz pismem z dnia 21.04.2020r. o znaku WOOŚ.410.4.43.2019.AP.5 informującym o braku uwag do projektu SUIKZP Gminy Jaśliska i prognozy oddziaływania na środowisko. Ponadto wnoszono o wyłączenie spod obszaru zadań ochronnych wszystkich terenów przylegających do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w pasie kilkudziesięciu metrów, a w szczególności na odcinku Daliowa –Szklary gdzie stanowi on ważny człon struktury zwartej zabudowy Gminy Jaśliska. 

Prace nad SUIKZP trwają od 30.11.2015r. czyli już ponad siedem lat. Długi czas opracowywania wynika z problemów w pogodzeniu interesów mieszkańców z interesem ochrony środowiska kształtowanym przez RDOŚ w Rzeszowie. Kompromisem tych działań miał być uzgodniony w 2020 r. projekt studium jednakże nie spełnił on wówczas szerszych oczekiwań.

Wprowadzenie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska    w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 i Ostoja Magurska PLH180001w obecnym kształcie narusza w sposób bardzo istotny interes społeczny, nie uwzględnia w żadnym stopniu potrzeb ludzi, którzy zawsze na obszarze Beskidu Niskiego żyli i będą żyć w symbiozie z przyrodą nie szkodząc jej. 

Zbyt daleko idące formy ochrony zaburzają naturalny byt człowieka i przyrody tworząc jakby rezerwaty przyrody w którym człowiek jakby nie ma racji bytu. Koegzystencja ludzi, fauny i flory na terenie Gminy Jaśliska od wieków jest wzorcowa o czym świadczą cenne przyrodniczo tereny nie zniszczone od wieków przez człowieka.

Projekt zarządzenia określający wskazania do dokumentu planistycznego w postaci zapisu, że zaleca się w obszarze wdrażania działań ochronnych dla wyżej wymienionych gatunków ptaków ograniczenie zalesiania, zabudowy oraz utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania będzie skutkować przy próbie uzgodnienia projektu studium lub MPZP odrzuceniem projektów wprowadzających zmiany m.in. w zakresie zabudowy  w potrzebnym zakresie. Bezwzględnie potrzebnym jest tu zapis w załączniku 6 projektu zarządzenia, że plan zadań ochronnych nie obejmuje pasa terenu w promieniu minimum 200 metrów od osi dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych co należy również uwzględnić  na załączniku graficznym nr 2 do projektu zarządzenia.

Reasumując należy wnioskować do 29 maja 2023r. do RDOŚ w Rzeszowie o:

a) wyłączenie z planu zadań ochronnych wszystkich terenów przeznaczonych  pod jakąkolwiek zabudowę w obowiązujących na tych terenach studiach uwarunkowań   i kierunkach zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na chwilę obecną,

b) wyłączenia z planu zadań ochronnych wszystkich terenów przeznaczonych  pod jakąkolwiek zabudowę, a ujętych w decyzjach o warunkach zabudowy,

c) wyłączenia z planu zadań ochronnych wszystkich terenów przeznaczonych      pod jakąkolwiek zabudowę ujętych w uzgodnionych już projektach SUIKZ i MPZP,

d) wyłączenia z planu zadań ochronnych wszystkich terenów przeznaczonych     pod jakąkolwiek zabudowę w promieniu minimum 200 metrów od osi dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

e) nie wprowadzanie nowych działań ochronnych niż obecnie obowiązujących. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności