Logo Gminy Jaśliska

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Ocena 0/5

W związku z publikacjami w mediach o pojawianiu się niedźwiedzi i wilków w osiedlach ludzkich, głównie w południowej części województwa podkarpackiego, w poszukiwaniu pożywienia i związanym z tymi zdarzeniami, realnym zagrożeniem bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt domowych, uprzejmie proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do zabezpieczenia wysypisk śmieci, koszy na odpadki w miejscach publicznych przed penetracją przez dzikie zwierzęta drapieżne. Jednocześnie proszę, aby o tym obowiązku na terenach prywatnych, jak też o konieczności zabezpieczenia wszelkich miejsc przetrzymywania zwierząt gospodarskich i domowych, powiadomić wszystkich mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie danej gminy.

Obowiązek ten wynika z regulacji prawnej zwartej w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; ze zm.), który stanowi, że do zadań własnych gminy należą sprawy związane z utrzymaniem porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Stosownie do treści art. 40 ust. 3 cytowanej ustawy, w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych powszechnie obowiązujących przepisach, rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa
publicznego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w miarę swoich możliwości będzie służył pomocą merytoryczną w realizacji tego rodzaju zadań.

Zatem wszelkie przypadki pojawienia się dużych drapieżnych zwierząt chronionych na terenach zamieszkałych powinny być niezwłocznie zgłaszane do najbliższego komisariatu policji, bądź do straży pożarnej, ewentualnie do straży gminnej, jeżeli taka formacja funkcjonuje na terenie danej gminy.

Natomiast do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (Wydział Spraw Terenowych I w Krośnie) należy zgłaszać przypadki stwierdzonych szkód wyrządzonych przez bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki i żubry.

Otrzymują:

1) adresaci

2) ad acta.

p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

( - )

Antoni Pomykała

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności