Logo Gminy Jaśliska

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny 

Ocena 0/5

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach

ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny 

 

1. Stanowisko: Asystent Rodziny

2. Wymiar etatu: ½ etatu

3. Wymagania:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – asystentem rodziny może być osoba która posiada:

1)      wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12. ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm.) i udokumentowany co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub


3) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;


4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;


5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;


6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

7) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

 

8) zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych;

 

9) obywatelstwo polskie

 

10) posiada prawo jazdy kat B i prywatny samochód

4. Wymagania dodatkowe

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy  o pomocy społecznej

b) kultura osobista

c) znajomość obsługi komputera i programów biurowych

d) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem  trudnym, odporność na stres

e) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

f) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi                   jednostkami i instytucjami,

g) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy , kreatywność

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) nieposzlakowana opinia,

j) umiejętność pracy w grupie,

k) prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

 

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny                                                          i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, ktory jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu                         umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

g) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach                                             psychoedukacyjnych;

l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

n) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 . o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”,

o) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

p) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku I przekazywanie tej oceny Kierownikowi GOPS;

q) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

r) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

s) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

t) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno-pomocową lub innymi podmiotami,  których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Praca asystenta rodziny, zgodnie z ww. ustawą jest prowadzona dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.

Praca asystenta rodziny z rodzinami z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych polega m. in. na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności opiekuńczo-wychowawczej, zaniedbań względem dzieci, sporządzaniu planów pracy z rodziną oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, to także współpraca z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka.

      6.   Wymagane dokumenty:

1.      CV,

2.     list motywacyjny,

3.     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.     kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych

5.     certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy,

6.     kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

7.     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9.     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

10.         oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

11.        oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

7. Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia: 

Metody, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, rozmowa kwalifikacyjna. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Asystent Rodziny’’ do dnia 15.02.2024 r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.jasliska.info oraz www.gopsjasliska.pl

8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach reprezentowany przez Kierownika. Kontakt do Administratora – adres: Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, tel. 13 4310589, e-mail: gopsjasliska@jasliska.info.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@jasliska.info.
Dane zbierane są dla potrzeb prowadzonego naboru.
Podanie danych z zakresu wymagań niezbędnych, określonych w art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe w celu aplikowania na ww. stanowisko.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i przetwarzane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a tj. zgody (zgoda może być w każdym momencie wycofana).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c w nawiązaniu do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w następujący sposób:
dokumenty aplikacyjne kandydata, który został zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
informacje o kandydatach, które zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i kategorią A,
dokumenty aplikacyjne kandydatów nieprzyjętych, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy i 14 dni po ogłoszeniu wyników naboru lub na wniosek kandydata, mogą  być zwrócone w ciągu 14 dni po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom, do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania lub usunięcia jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśliskach uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny 134310587 lub o kontakt osobisty w godzinach pracy GOPS.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności