Logo Gminy Jaśliska

LXXXIII Sesja Rady Gminy Jaśliska

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.       z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)z w o ł u j ę  na dzień 10 maja  2023 r./środa/o godz. 1600w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska LXXXIII sesję Rady Gminy Jaśliska.

Porządek obrad

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów z LXXXI i LXXXII sesji Rady Gminy Jaśliska.

4.    Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.    Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.

6.    Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych 
i mieszkańców.

7.      Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/.

8.      Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej na 2022 r. dla Gminy Jaśliska.

9.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok /druk nr 432/,

b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2023 – 2032/druk 
nr 433/,

c)    udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu  Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego/druk nr 434/,

d)   powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji/druk 
r 435/,

e)    szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                                      i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania/druk nr 436/,

f)    zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Jaśliska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
lub do gminnej ewidencji zabytków/druk nr 437/,

g)   wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Niżna/druk nr 438/,

h)   wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Jaśliska, 
a Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Rymanów /druk nr 439/.

10.     Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.

11.     Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

12.     Zamknięcie sesji.

 

Wspólne posiedzenie Komisji                                                   

10 maja 2023 r./środa/o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska.

Przewodniczący Rady Gminy Jaśliska Dariusz Adam Puchalik

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności